15 november 2011

Veckans EKG v45 forts...

EKG v45 liknar EKG v44, men frekvensen är nu omkring 120 istället för 100. QRS-komplexen är något litet smalare och toppigare, men fortfarande extremt breda, omkring 160 ms.
EKG v45 uppfyller VT-kritererna eftersom frekvensen nu är 120, vilket är lägsta gränsen för VT. Breddökad tachycardi med frekvens >120 är i 80% av fallen VT, och vid tidigare hjärtsjukdom hela 95% av fallen.

Här kan man välja 2 vägar -> antingen elkonverterar man pga VT och instabilitet, eller så fortsätter man att membranstabilisera och antar att det är hyperkalemi som är orsaken till arrytmin.

Orsaken till att rytmen inte stabiliserar sig direkt när man sänker kalium till normala nivåer beror på att kalium primärt är en intracellulär elektrolyt och vi mäter kaliumkoncentrationen extracellulärt!

Kroppen kan uppfattas som bestående av en lång rad av kompartmens med olika elektrolytnivåer (högt eller lågt) och man uppnår gradvis en jämvikt över diverse kompartments drivna av lagen om att jonskift skall vara laddningsneutrala (annars skulle vi till slut bli elektriska). Jämvikt inställer sig gradvis över cellmembraner och mellan olika kompartments. Man kan därför inte räkna med ett tillstånd av normokalemi endast för att man i ett kompartment (blodet) uppmäter ett normalt värde.

Man skulle därför kunna behandla ovan tillstånd med upprepat Calcium Sandoz i.v. till QRS-komplexet smalnat av, och rytmen spontankonverterat till sinusrytm medan man funderar på vidare behandling med dialys.

I det här fallet valde vi istället att elkonvertera och fick då tillbaka en sinusrytm, vg se nedan!




Amal Mattu, allas vår EKG-guru fick alla ovanstående EKG i serien och kommenterar fallet så här:

"Thanks for sharing this interesting case. Sounds like you managed it perfectly.
I do think this was all due to hyperK. The width of the QRS complexes is so wide that it would be extremely unlikely to be just purely VTach. HyperK can, however, cause just about any rhythm.
Given how rapidly the 02.42 rhythm converted with cardioversion, one must assume that it is a tachydysrhythmia. I don't see any evidence of flutter or fibrillation, so I would assume that the 02.42 rhythm is VTach with the lowest allowed rate of 120. The width of the QRS complexes is so wide that it is probably a combination of VT + hyperK.
My guess is that if you had continued with calcium and bicarb, the patient would probably have converted on her own given that the underlying cause is hyperK."

Enligt UpToDate: "Cardiac arrhythmias associated with hyperkalemia include sinus bradycardia, sinus arrest, slow idioventricular rhythms, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, and asystole."

Vi har alltså en serie av EKG med en kombination av hyperkalemi samt hyperkalemiorsakad VT!

/NA


Inga kommentarer: